Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

UAB Klaipėdos apskaitos mokyklos, UAB Kauno apskaitos mokyklos, UAB Vilniaus apskaitos mokyklos duomenų saugos reglamentavimo tikslas – nustatyti ir įgyvendinti organizacines, technines ir kitas saugos priemones, suteikiančias galimybę saugiai kompiuteriniu būdu kaupti, sisteminti, analizuoti, teikti ir administruoti su mokymo procesu UAB Klaipėdos apskaitos mokykloje, UAB Kauno apskaitos mokykloje ir UAB Vilniaus apskaitos mokykloje susijusią informaciją.

Būkite atsakingi už savo duomenų saugumą.

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Šiomis asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau – Taisyklės) yra nustatomi Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos principai bei tvarka, kuria vadovaudamosi UAB Klaipėdos apskaitos mokykla, UAB Kauno apskaitos mokykla ir UAB Vilniaus apskaitos mokykla, kaip asmens duomenų valdytojai, tvarko Asmens duomenų subjektų Asmens duomenis.

 

1. SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI.

1.1. Asmens duomenys – tai toliau šiose Taisyklėse detalizuota bet kokia informacija, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusi su Asmens duomenų subjektu.

1.2. Asmens duomenų subjektas/Duomenų subjektas – tai bet kuris pilnametis asmuo, kuris (-i) naudojasi         (-ojosi) Bendrovės interneto svetaine www.apskaitosmokykla.lt ir/arba registruojasi (-avosi) ar naudojasi (-ojosi) bet kokiomis Bendrovės ar jos lektorių teikiamomis paslaugomis; ir/arba siekia (-ė) dalyvauti Bendrovės organizuojamuose Mokymuose/Seminaruose/Konsultacijose, pvz.: siųsdamas užklausą sužinoti kursų kainą; ir/arba (yra (buvo) Dalyvis. Paprastai tariant, reiškia fizinį asmenį, kurio asmens duomenis Bendrovė tvarko.

1.3. Asmens duomenų valdytojai/Mokymo paslaugų teikėjai/Bendrovės:

UAB Klaipėdos apskaitos mokykla, juridinio asmens kodas 140623337, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Registracijos adresas Jubiliejaus g. 7A, Budrikų k., Klaipėdos r. sav., buveinės ir veiklos vykdymo adresas Rūtų g. 4, Klaipėda, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas: , mob. +370 699 37001.

ir

UAB Kauno apskaitos mokykla juridinio asmens kodas 305154852, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Registracijos adresas Jubiliejaus g. 7A, Budrikų k., Klaipėdos r. sav., administracijos ir korespondencijos adresas Rūtų g. 4, Klaipėda, veiklos ir mokymų adresas Vytauto pr. 29, Kaunas, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas: , mob. +370 603 72822.

ir

UAB Vilniaus apskaitos mokykla juridinio asmens kodas 304767927, duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. Registracijos adresas Jubiliejaus g. 7A, Budrikų k., Klaipėdos r. sav., administracijos ir korespondencijos adresas Rūtų g. 4, Klaipėda, veiklos ir mokymų adresas J. Basanavičiaus g. 29A, Vilnius, Lietuvos Respublika, elektroninio pašto adresas: , mob. +370 600 85598.

1.4. Asmens duomenų tvarkymas - reiškia bet kurį su Asmens duomenimis atliekamą veiksmą: rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, grupavimą, jungimą, keitimą (papildymą ar taisymą), teikimą, paskelbimą, naudojimą, logines ir/ar aritmetines operacijas, paiešką, skleidimą, naikinimą ar kitokį veiksmą arba veiksmų rinkinį.

1.5. Darbuotojas – reiškia asmenį, kuris su Bendrove yra sudaręs darbo ar panašaus pobūdžio sutartį ir Bendrovės vadovo sprendimu yra paskirtas tvarkyti Asmens duomenis.

1.6. Mokymai – tai Bendrovių, skelbiamų internetinėje svetainėje, organizuojami ir vykdomi mokymai, į kuriuos patekti ir dalyvauti Dalyviui suteikta teisė.

1.7. Profiliavimas – bet kokios formos automatizuotas Asmens duomenų tvarkymas, kai Asmens duomenys naudojami siekiant įvertinti tam tikrus su fiziniu asmeniu susijusius asmeninius aspektus, visų pirma siekiant išanalizuoti ar numatyti aspektus, susijusius su to fizinio asmens darbo rezultatais, ekonomine situacija, sveikatos būkle, asmeniniais pomėgiais, interesais, patikimumu, elgesiu, buvimo vieta arba judėjimu.

1.8. Tvarkymas – tai bet koks automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas ar jų seka, įskaitant jos rinkimą, užrašymą, kaupimą, saugojimą, klasifikavimą, keitimą (pildymą ar taisymą), prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, paskelbimą, naudojimą, paiešką, skleidimą ar kitokį veiksmą ar veiksmų rinkinį. Toliau Taisyklėse vartojant žodį „tvarkyti“ bei atskiras jo formas, jam suteikiama tokia pat reikšmė, kaip ir sąvokai „Tvarkymas“.

1.9. Registracijos anketa - tai dokumentas, įskaitant ir elektroninį, patvirtinantis tarp Bendrovių ir Dalyvio sudarytą mokymo sutartį ir suteikiantis Dalyviui teisę patekti bei dalyvauti konkrečiuose Mokymuose.

1.10. Tiesioginė rinkodara – veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas, nuolaidas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

1.11. Sutikimas – laisva valia išreikštas Duomenų subjekto veiksmas, kuriuo jis sutinka dėl asmens duomenų tvarkymo.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS.

2.1. Bendrovės Asmens duomenis tvarko, vadovaudamasios Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), kitais Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų teisinę apsaugą, o taip pat kompetentingų institucijų priimtais dokumentais, nustatytais reikalavimais bei teisėtais nurodymais.

2.2. Nuo 2018 m. gegužės 25 d. Bendrovės Asmens duomenis tvarko, vadovaudamosi dar ir tiesiogiai taikomu 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (toliau – Reglamentas).

2.3. Taisyklėmis siekiama užtikrinti Asmens duomenų apsaugą, nustatyti pagrindinius jų tvarkymo principus, paaiškinti Duomenų subjektui, kokiais principais bei tvarka vadovaujasi Bendrovės, tvarkydamos jo Asmens duomenis, o taip pat informuoti Asmens duomenų subjektus apie tai, kaip, kokiais tikslais ir pagrindais tvarkomi jų Asmens duomenys, kokias teises turi kiekvienas Duomenų subjektas ir kokiais būdais gali jomis pasinaudoti.

2.4. Asmens duomenų valdytojai pareiškia, kad Asmens duomenų tvarkymas Taisyklėse nurodyta tvarka bei principais yra būtinas tam, jog Bendrovės galėtų tinkamai užsiimti savo vykdoma veikla, užtikrinti Duomenų subjektams teikiamų paslaugų efektyvumą, kokybę bei atitiktį jų lūkesčiams, o taip pat tam, kad būtų užtikrintas pačių Asmens duomenų subjektų teisėtas interesas, pvz.: būti saugiam ir Duomenų subjektui prašant būti pamirštam; bei pačių Bendrovių teisėtas interesas (jeigu Asmens duomenų subjekto interesas nėra viršesnis).

2.5. Asmens duomenų valdytojai Asmens duomenis tvarko tik teisėtiems ir šiose Taisyklėse apibrėžtiems tikslams pasiekti; tą daro tiksliai, skaidriai, sąžiningai ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga nurodytiems tikslams pasiekti, laikantis tikslingumo bei proporcingumo principų, nereikalaujant, netvarkant ir nekaupiant perteklinių duomenų, jau tvarkomus Asmens duomenis periodiškai tikrinant ir atnaujinant, užtikrinant tinkamą jų saugumą.

 

3. SUTIKIMAS SU ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖMIS.

3.1. Prieš Asmens duomenų subjektui atliekant Taisyklių 1.2. p. nurodytus jį apibūdinančius veiksmus, Bendrovės suteikia Duomenų subjektui galimybę susipažinti su šiomis Taisyklėmis, www.apskaitosmokykla.lt pagrindinio puslapio apačioje paspaudus aktyvią nuorodą „Asmens duomenų tvarkymo taisyklės“, po to Asmens duomenų subjektas yra nukreipiamas į šias viešai skelbiamas, internetiniame tinklalapyje patalpintas Taisykles.

3.2. Bendrovės Duomenų subjektui, prieš jam atliekant Taisyklių 1.2. p. nurodytus veiksmus, primygtinai siūloma pačiam išsamiai, visapusiškai bei detaliai susipažinti su Taisyklėmis. Kilus klausimų, siūlome susisiekti su Bendrovių el. pašto adresais arba mob. 8 699 37001 (UAB Klaipėdos apskaitos mokykla), arba mob. 8 606 85882 (UAB Kauno apskaitos mokykla), arba mob. 8 600 85598 (UAB Vilniaus apskaitos mokykla).

3.3. Duomenų subjektui registruojantis ir pildant užklausas yra suteikiama galimybė susipažinti su Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis ir jeigu asmuo sutinka, tęsia registracijos arba užklausos siuntimą, tokiu būdu patvirtindamas, jog Taisyklės jam puikiai suprantamos ir kad tokiu būdu jis davė informaciją pagrįstą, vienareikšmišką savo sutikimą tvarkyti jo Asmens duomenis šiose Taisyklėse, kalbant apie žemiau pateiktose lentelėse A ir B pateiktus Asmens duomenis, nustatyta tvarka.

3.4. Asmens duomenų subjektui nesutinkant su šiose Taisyklėse aprašytu Asmens duomenų (nurodytų Taisyklių žemiau pateiktose lentelėse A ir B) tvarkymu, paties Duomenų subjekto asmens duomenų apsaugos labui, jis: (1) neturi teisės naudotis Bendrovių interneto tinklalapiais www.apskaitosmokykla.lt, www.forumas.apskaitosmokykla.lt, www.apskaitosmokykla.lt/testai; ir/arba (2) registruotis ar naudotis bet kokiomis Bendrovių ar jų teikiamomis paslaugomis; ir/arba (3) siekti ir/ar dalyvauti Bendrovių organizuojamuose Mokymuose/Konsultacijose; (4) pildyti registracijos anketos (-ų).

3.5. Kai Asmens duomenų subjektas, atlikęs Taisyklių 1.2. p. nurodytus jį apibūdinančius veiksmus, tęsia tolesnį savo lankymąsi internetiniuose tinklalapiuose www.apskaitosmokykla.lt, www.forumas.apskaitosmokykla.lt, www.apskaitosmokykla.lt/testai, jo Asmens duomenys tvarkomi tik Taisyklėse nurodytu būdu naudojant Slapukus ir tik kiek įmanoma nuasmenintus Asmens duomenis.

3.6. Bendrovė (-ės) turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles, kurių nauji pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Bendrovių minėtoje internetinėje svetainėje. Jeigu Asmens duomenų subjektas atlieka Taisyklių 1.2. p. nurodytus aktyvius veiksmus jau po Taisyklių pakeitimų, laikoma, kad jis sutinka su visais jų pakeitimais tokia apimtimi, kokia jo Asmens duomenys buvo tvarkomi anksčiau. Duomenų subjektui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jam taikomos Taisyklių 3.4. p. nurodytos pasekmės. Asmens duomenų valdytojas siūlo Duomenų subjektui aktyviai domėtis, kaip tvarkomi jo Asmens duomenys.

3.7. Asmens duomenų tvarkymui Bendrovės gali pasitelkti duomenų tvarkytojus. Tokiais atvejais ji imasi reikiamų priemonių, kad būtų užtikrinta, jog tokie duomenų tvarkytojai Asmens duomenis tvarkytų, laikydamiesi Taisyklių ir galiojančių teisės aktų.

 

4. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS.

4.1. Asmens duomenų subjektas turi teisę:

4.1.1. gauti informaciją apie tai, ar ir kokie jo Asmens duomenys yra tvarkomi, bei su jais susipažinti, taip pat sužinoti, kiek laiko ir kokie jo duomenys Bendrovėje (-ėse) saugomi;

4.1.2. gauti jo paties Duomenų valdytojui pateiktus Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi jo sutikimo, teisėto Duomenų subjekto ir/ar Bendrovės (-ių) intereso ar tarp Duomenų subjekto ir Bendrovės (-ių) sudarytos sutarties vykdymo pagrindu, raštu ar bendrai naudojama elektronine forma ir perduoti tokius Asmens duomenis kitam paslaugų teikėjui (duomenų perkeliamumas);

4.1.3. reikalauti, kad bet koks automatizuotu būdu atliktas vertinimas būtų peržiūrėtas, tvarkant rankiniu būdu;

4.1.4. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius arba netikslius savo Asmens duomenis, juos koreguoti bei papildyti. Taip pat, ištrinti tokius duomenis, kai teisę būti pamirštam numato Reglamentas bei kiti teisės aktai. Tais atvejais, kai Asmens duomenis Bendrovės gauna iš paties Duomenų subjekto, už jų teisingumą, tikslumą bei išsamumą, juos pateikdamas, atsako pats Asmens duomenų subjektas;

4.1.5. atšaukti savo duotą sutikimą tvarkyti Asmens duomenis, kai tai daroma tik Asmens duomenų subjekto sutikimo pagrindu arba kai jie tvarkomi remiantis Bendrovės (-ių) teisėtu interesu ir paaiškėja, kad Asmens duomenų subjekto interesai yra aukštesni, taip pat pareikalauti, kad tokie Asmens duomenys būtų tvarkomi, apsiribojant vien saugojimu. Atkreiptinas dėmesys, kad atšaukus sutikimą, Bendrovė (-ės) gali nebegalėti toliau teikti paslaugų ir/arba pasiūlyti geriausio sprendimo, nuo to gali nukentėti teikiamų paslaugų kokybė ir/ar efektyvumas. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui;

4.1.6. reikalauti ištrinti savo Asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik su Duomenų subjekto sutikimu, kai Asmens duomenų subjektas tą sutikimą atšaukia (teisė būti pamirštam). Ši teisė netaikoma, jei Asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi kitu teisiniu pagrindu, pvz.: kai pareigą tvarkyti Asmens duomenis Bendrovėms numato atitinkami teisės aktai, kai tvarkyti Duomenis būtina, norint įvykdyti sutartis, kurios viena šalis yra Duomenų subjektas; o taip pat remiantis teisės aktais numatytu reguliavimu;

4.1.7. kitas ADAĮ bei Reglamente įtvirtintas teises;

4.1.8. Asmens duomenų subjektui kilus klausimų ar susirūpinimui dėl Bendrovės (-ių) veiksmų/neveikimo, kuriais galimai nesilaikoma Taisyklių ar pažeidžiama Duomenų subjekto asmens duomenų apsauga, Asmens duomenų subjektas gali kreiptis į Bendrovių Taisyklių 1.3. p. nurodytais kontaktiniais duomenimis;

4.1.9. pateikti skundą dėl Asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

 

5. ASMENS DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMAS.

5.1. Asmens duomenų subjektas, siekdamas įgyvendinti savo teises, Duomenų valdytojui (-ams) turi pateikti rašytinį prašymą: asmeniškai Bendrovei (-ėms), registruotu paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Prašymas turi būti pasirašytas, jame turi būti nurodytas Duomenų subjekto vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, kontaktinė informacija, informacija apie tai, kokią teisę, dėl kokių ir kokios apimties Duomenų subjektas pageidauja įgyvendinti, taip pat ir tai, kokiu būdu, t. y. elektroniniu paštu/kitomis ryšių priemonėmis ar paštu, pageidauja gauti atsakymą.

5.2. Duomenų subjektas, pateikdamas Taisyklių 5.1. p. minimą prašymą, privalo patvirtinti Asmens duomenų valdytojui savo tapatybę:
5.2.1. teikdamas prašymą asmeniškai – pateikti originalų asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
5.2.2. teikdamas prašymą registruotu paštu, kartu turi pateikti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją, patvirtintą notaro, ar šio dokumento kopiją, patvirtintą kita teisės aktų nustatyta tvarka;
5.2.3. pateikdamas prašymą elektroninių ryšių priemonėmis, pasirašydamas jį elektroniniu parašu.

5.3. Asmens duomenų valdytojas (-ai) nurodo, jog tokia tvarka numatyta, siekiant užtikrinti paties Duomenų subjekto asmens duomenų apsaugą, kad joks kitas asmuo be teisėto pagrindo negautų jo Asmens duomenų.

5.4. Gavęs Asmens duomenų subjekto prašymą Asmens duomenų valdytojas (-ai) jį išnagrinėja ir nemokamai atsakymą pateikia ne vėliau, kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto kreipimosi dienos. Atsakymas pateikiamas vienu iš prašyme nurodytų būdų.

 

6. SVETAINĖJE TVARKOMŲ ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS, TIKSLAI IR PAGRINDAI.

6.1. Asmens duomenų subjektas, Taisyklių 3.3. p. nurodyta tvarka sutikęs su jo Asmens duomenų tvarkymu, konkrečiai, aiškiai ir nedviprasmiškai patvirtina, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi žemiau esančioje lentelėje A nurodytais tikslais, pagrindais, apimtimi bei būdais:

 

Lentelė A

Nr.

Asmens duomenys

Kaip/kada surenkami

Tvarkymo pagrindas ir tikslai

1)

Duomenų subjekto vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, prisijungimo vardas.

Pateikiami paties Asmens duomenų subjekto regstruojantis į Mokymus (užklausos, registracijos formos pildymas) arba į Forumą.

– siekiant tinkamai pateikti Duomenų subjektui informaciją apie užsakytas paslaugas.

 

6.1.1. Aukščiau pateiktoje Lentelėje A detalizuoti Asmens duomenys bus perduodami kitiems asmenims tik Taisyklių 8 dalyje nurodyta tvarka.

6.2. Asmens duomenų subjektas, Taisyklių 3.3 p. tvarka sutikęs su Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis duoda konkretų, aiškų ir nedviprasmišką sutikimą, kad lentelėse A, B aprašyti jo Asmens duomenys be atskiro įspėjimo būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais.

 

7. SLAPUKAI, PROFILIAVIMAS.

7.1. Duomenų valdytojas informuoja Duomenų subjektą, kad Bendrovių interneto svetainėje www.apskaitosmokykla.lt, siekiant pagerinti Asmens duomenų subjekto patirtį, o taip pat statistikos tikslais, yra naudojami slapukai – nedidelės tekstinės informacijos dalelės, kurios automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos Duomenų subjekto kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje. Naudojant slapukus Duomenų subjektas yra atpažįstamas, kaip internetinio puslapio lankytojas, pagal kurio poreikius yra pritaikomas internetinio tinklalapio turinys.

7.2. Slapukų surinkta informacija leidžia užtikrinti galimybę Duomenų subjektui naršyti patogiau, teikti patraukliausius pasiūlymus bei daugiau sužinoti apie internetinio puslapio naudotojo elgesį, analizuoti tendencijas ir tobulinti tiek svetainę, tiek teikiamas paslaugas bei aptarnavimą.

7.3. Duomenų subjektas turi galimybę pasirinkti, ar nori, kad būtų naudojami slapukai. Tą jis gali padaryti, pakeisdamas savo naršyklės nustatymus ir išjungdamas slapukus ar atskirus iš jų. Bendrovės informuoja Duomenų subjektą, kad dėl tokio jo pasirinkimo gali sulėtėti internetinio tinklalapio darbas ir/arba bus ribojamos Asmens duomenų subjekto galimybės naudotis tam tikromis Bendrovės teikiamomis paslaugomis, ir/arba bus ribojama prieiga prie internetinio tinklalapio.

7.4. Duomenų valdytojas naudoja žemiau lentelėje D nuodytus slapukus tokia tvarka bei tikslais:

 

Lentelė B

Nr.

Asmens duomenys

Kaip/kada

surenkami

Tvarkymo
pagrindas

Tvarkymo tikslai

1)

Google Analytics; Sumo; Adwords; Facebook

Slapukas įsijungia, Duomenų subjektui apsilankius svetainėje.

– informacijai apie Asmens duomenų elgesį svetainėje;
– informacijai apie apsilankiusių asmenų skaičių, naujų lankytojų skaičių;
– IP adresai;
– informacijai apie tai, kaip Duomenų subjektas pasiekė svetainę;

– informacijai apie vykdomo marketingo efektyvumą.

Duomenų valdytojo interneto svetainės lankytojų statistikai rinkti, pvz.: naudojama, siekiant atskirti lankytojus svetainėje, fiksuoti naujus lankytojus, apsilankymų skaičių, ir pan.
– reklamos efektyvumo, tikslingumo įvertinimui.

Užtikrinti, kad Duomenų subjektui būtų galima pasiūlyti jo interesus geriausiai atitinkantį internetinės svetainės turinį.

2)

Zendesk chat

Kai lankytojas paspaudžia aktyvios pagalbos nuorodą.

- tiesioginei komunikacijai su klientu.

- užtikrinti, kad vartotojas gautų savalaikius atsakymus.

 

7.5. Išsamesnė informacija apie slapukus pateikta adresu https://policies.google.com/technologies/ads. Duomenų valdytojas primygtinai siūlo Duomenų subjektui išsamiai susipažinti su visa informacija apie Bendrovių naudojamus slapukus.

7.6. Asmens duomenų valdytojo atliekamas Profiliavimas yra susijęs su anksčiau lentelėse nurodytais Asmens duomenimis, siekiant įvertinti tam tikras Duomenų subjekto savybes ir taip išanalizuoti ir prognozuoti, pvz.: asmeninius pasirinkimus, interesus, rizikas bei kt. Tai skirta tam, kad Asmens duomenų subjektui būtų suteikta tinkama paslauga, parenkant geriausią jo interesus atitinkančią paslaugą, vertinant riziką, siekiant apsaugoti interneto svetainės bei ja besinaudojančių visų Duomenų subjektų interesus nuo kenksmingo kitų veikimo, siekiant užkirsti kelią sukčiavimui ir pan. Profiliavimas yra grindžiamas Bendrovių bei pačių Duomenų subjektų teisėtais interesais, sutarčių vykdymu bei Duomenų subjekto sutikimu.

 

8. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS.

8.1. Bendrovės vykdo techninę ir programinės įrangos apsaugą (informacinių sistemų ir duomenų bazių administravimas, darbo vietų priežiūra, operacinių sistemų apsauga, vartotojų prieigos stebėjimas (monitoringas), apsauga nuo kompiuterių virusų ir kt.).

8.2. Elektroniniu formatu saugomi asmens duomenys naikinami atsakingiems darbuotojams atliekant tam tikrus veiksmus sistemoje.

8.3. Asmens duomenų valdytojas Duomenų subjekto Asmeninius duomenis teiks ir tais atvejais, kai tokią pareigą Asmens duomenų valdytojui numato įstatymai, pvz.: gavus teisėtą valstybės ar savivaldybės institucijų reikalavimą, siekiant užkardyti nusikalstamas veikas ir pan.
8.4. Asmens duomenys Bendrovėse bus saugomi tik tiek, kiek tai minimaliai būtina teisėtiems tikslams pasiekti.

 


Išsamesnė informacija ir registracija

Klaipėdos apskaitos mokykla
 8 699 37001
 
Kauno apskaitos mokykla
 8 603 72822
 
Vilniaus apskaitos mokykla
 8 606 85882
 

 

 

Kontaktinių kursų kalendorius:

Klaipėdos apskaitos mokykla

2024-07-01
Klaipėda
Dieninė grupė
2024-07-03
Klaipėda
Dieninė grupė
2024-07-03
Klaipėda
Dieninė grupė

Kauno apskaitos mokykla

2024-05-24
Kaunas
Dieninė grupė
2024-09-03
Kaunas
Vakarinė grupė
2024-09-04
Kaunas
Dieninė grupė

Vilniaus apskaitos mokykla

2024-06-18
Vilnius
Dieninė grupė
2024-06-18
Vilnius
Dieninė grupė
2024-07-15
Vilnius
Dieninė grupė
2024-08-27
Vilnius
Dieninė grupė
2024-08-27
Vilnius
Dieninė grupė

Specializuoti mokymai: